Право на детето на образование

Правото на индивида на образование в Шотландия се съдържа в Европейската конвенция за правата на човека. Категорично е определено да включва и деца, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето.

ВСЯКО дете има право да посещава училище. Родителите са законово отговорни да гарантират, че детето им получава образование, било то чрез посещение на училище, или чрез домашно обучение.

– Правото на качествено образование е признато право в Шотландия. Децата на възраст между 4 и 18 години имат право на безплатно образование, докато са в основно и средно училище.

– Децата имат право на допълнителна помощ, осигурена от училището, за да подпомогне обучението им, ако е необходимо, например, ако те говорят малко или изобщо не говорят английски език.

– Децата обикновено посещават основно или средно училище, което е географски разположено най-близо до тяхното местоживеене. Местните съвети могат да ви посъветват къде детето ви може да посещава училище въз основа на това къде живее. Следвайте тази връзка за повече информация за вашия местен съвет. https://www.mygov.scot/register-your-child-for-a-school

– Децата над 12 годишна възраст имат право да участват в решенията, свързани с тяхното образование и помощта, която получават.

– Следвайте тази връзка за повече информация относно визовите изисквания за записване на детето ви в независимо училище.

Деца бежанци и търсещи убежище

Децата, търсещи убежище, децата бежанци и децата, подложени на имиграционен контрол имат право да посещават предучилищно и училищно образование, осигурено от техния местен съвет. Те имат същото право на образование, каквото има всяко местно шотландско дете.

Местните съвети имат законово задължение да гарантират, че в техния район образованието е достъпно за всяко дете в задължителна училищна възраст, независимо от специалните образователни нужди, които то може да има. Това правно задължение се прилага независимо от имиграционния статут или правото на пребиваване на детето.

Шотландската служба за настойничество позволява достъп до индивидуална помощ, включително образователна помощ на непридружени деца, търсещи убежище от момента на тяхното пристигане. Следвайте тази връзка за повече информация относно Шотландската служба за настойничество. https://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/direct-support/children-and-young-people/

Допълнително образование

Схема за уседналост на граждани на ЕС (EUSS)

Ако сте жител на Шотландия по Схемата за уседналост на граждани на ЕС (EUSS), имате право да учите в Шотландия без никакви допълнителни действия (Крайният срок за кандидатстване за EUSS беше 30 юни 2021 г. Ако не сте кандидатствали по Схемата за уседналост на граждани на ЕС, все още можете да кандидатствате, ако: Вие или някой от членовете на вашето семейство е от ЕС, Швейцария, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн; имате по-късен краен срок; имате „основателни причини“ да не можете да кандидатствате до 30 юни 2021 г.).

Можете да кандидатствате за по-нататъшно образование в Шотландия чрез уебсайта на Службата за прием в университети и колежи (UCAS). UCAS също предлага ръководства как да кандидатствате. За по-конкретни насоки за кандидатстване в зависимост от имиграционния ви статут можете да посетите уебсайта на Съвета по международни студентски въпроси на Обединеното кралство Великобритания (UKCISA).

Финансова помощ:

Ако имате постоянен статут на уседналост или временен статут на уседналост по EUSS, може да имате право на финансова помощ по време на курса на обучение, което включва плащане (частично или изцяло) на такса, такса за обучение и помощ за самоиздръжка.

– Ако имате постоянен статут на уседналост, трябва да можете да докажете, че имате постоянен статут на уседналост, и че сте живели в Обединеното кралство Великобритания (или на островите) най-малко 3 години преди началото на вашия курс.

– Ако имате временен статут на уседналост, трябва да можете да докажете, че имате временен статут на уседналост, да докажете своята самоличност и да докажете, че сте живели в Обединеното кралство Великобритания (или в Гибралтар/ЕС/Исландия/Лихтенщайн/Норвегия/Швейцария) поне 3 години преди началото на вашия курс.

Можете да кандидатствате за финансова помощ чрез Шотландската агенция за студентски стипендии (SAAS). Можете да кандидатствате в SAAS тук.

Визи

Студентска виза – можете да кандидатствате за студентска виза за обучение в Обединеното кралство Великобритания, ако сте над 16 години и вие: сте получили предложение от лицензиран студентски спонсор, имате достатъчно финансови средства, за да се издържате и да платите за курса на обучение, можете да говорите, четете, пишете и разбирате английски език и имате съгласието на родителите си, ако сте на 16/17 години.

За повече информация от правителството на Обединеното кралство Великобритания относно визите и EUSS следвайте тази връзка.

Лица, търсещи убежище

Хората, търсещи убежище, не са законово ограничени до достъп до допълнително образование. Те трябва да отговарят на академичните изисквания, за да им бъде предложено място. Въпреки това, достъпът до по-нататъшно образование е ограничен поради допустимостта на търсещите убежище за безплатни такси за обучение и помощ за пътни и учебни разходи.

Допустимостта за тази помощ е ограничена до:

– Пълен/задочен курс „Английски за говорещи други езици (ESOL)“.

– Задочни курсове за напреднали/не напреднали (Ако търсещите убежище желаят да посещават други курсове, те ще трябва да заплащат международни студентски такси). Следвайте тази връзка за повече информация за отговарящите на условията курсове.

Бежанци/ Хуманитарна закрила/ Дискреционно разрешение за пребиваване

Хора със статут на бежанец, хуманитарна закрила или дискреционно разрешение за пребиваване в Обединеното кралство Великобритания имат право на достъп до допълнително образование на същата основа, каквато имат жителите на Шотландия. Те имат право на статут на „местна“ такса и право да ползват заеми и стипендии на Шотландската агенция за студентски стипендии. Те подлежат на същите условия като другите студенти, които са жители на Шотландия, стига да:

– Пребивават в Обединеното кралство Великобритания, от момента в който им е предоставен статут.

– Пребивават в Шотландия обичайно. Бежанците са изключение от правилото за тригодишно пребиваване, за да бъдат считани за „местен студент“.

Допълнителни източници

Шотландски съвет за бежанците – https://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/direct– support/

Визи за обучение и висше образование – https://www.scotland.org/study/how-to-apply/study-and-graduate-visas 

Доклад на УНИЦЕФ за правото на образование в Обединеното кралство Великобритания– https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/UNICEF-UK-POLICY-POSITION-Scotland-1.pdf