Resursi un informācija ES/ EEZ/ Šveices pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem par tiesībām uz izglītību.

 

Bērna tiesības uz izglītību

 

Eiropas Cilvēktiesību konvencijā ir ietvertas indivīda tiesības uz izglītību Skotijā. Tās ir skaidri noteiktas Apvienoto Nāciju konvencijā par bērnu tiesībām.

KATRAM bērnam ir tiesības apmeklēt skolu. Vecāki ir juridiski atbildīgi par bērnu izglītību, bērniem ir jāiet skolā vai jāmācās mājmācībā.

 • Skotijā ir atzītas tiesības uz pilnvērtīgu izglītību. Bērniem vecumā no 4 līdz 18 gadiem ir tiesības uz bezmaksas izglītību, apmeklējot pamatskolu un vidusskolu.
 • Ja ir nepieciešams, bērniem ir tiesības saņemt papildu atbalstu no skolas, piemēram, ja tie nerunā angliski vai runā tikai mazliet.
 • Bērni parasti apmeklē ģeogrāfiski tuvāko pamatskolu vai vidusskolu. Vietējā pašvaldība var ieteikt kuru skolu apmeklēt Jūsu bērniem, pamatojoties uz viņu dzīvesvietu. Apmeklējiet šo saiti, lai uzzināt vairāk par Jūsu vietējo pašvaldību. https://www.mygov.scot/register-your-child-for-a-school
 • Bērniem, kuri ir vecāki par 12 gadiem, ir tiesības iesaistīties lēmumu pieņemšanā, kuri saitīti ar viņu izglītību un mācīšanās atbalstu.
 • Apmeklējiet šo saiti, lai uzzināt vairāk par vīzu noteikumiem, reģistrējot bērnu privātā skolā.

Bēgļu un patvēruma meklētāju bērni

Bērniem, kuri pieprasījuši patvērumu, bērniem bēgļiem un bērniem, kuri pakļauti imigrācijas kontrolei, ir tiesības apmeklēt pašvaldības pirmsskolas iestādes un skolas. Viņiem ir tādas pašas tiesības kā bērniem, Skotijas iedzīvotājiem.

Vietējām pašvaldībām ir ar likumu noteikts pienākums, ka jebkuram bērnam ir jābūt pieejamai vietējai obligātai izglītībai, neatkarīgi no tā vai viņiem ir īpašas mācīšanās vajadzības. Šis likumā noteiktais pienākums attiecas uz visiem, neatkarīgi no bērna imigrācijas statusa vai iedzīvotāja tiesībām.

No tā brīža, kad bērni (patvēruma meklētāji) iebrauc, Skotijas Aizbildnības dienests (Scottish Guardianship Service) atļauj tiem bez pavadoņa klātbūtnes saņemt pielāgotu atbalstu, tai skaitā atbalstu izglītībai. Apmeklējiet šo saiti, lai uzzinātu vairāk par Skotijas Aizbildnības dienestu.  https://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/direct-support/children-and-young-people/

Tālākizglītība

ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēma

Jums ir tiesības studēt Skotijā, ja Jūs esat Skotijas iedzīvotājs saskaņā ar ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmu (Shēmas pieteikšanās termiņš bija 2021. gada 30. jūnijs. Ja Jūs neesat pieteicies uzturēšanās statusa shēmai, Jūs to vēl varat izdarīt, ja Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi ir ES, Šveices, Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas pilsoņi, vai ja pieteikšanās termiņš Jums ticis pagarināts, vai arī Jums ir pamatojums, kādēļ nepieteicāties līdz 30.06.2021.)

Jūs varat pieteikties tālākizglītībai Skotijā, izmantojot UCAS tīmekļa vietni. UCAS arī piedāvā norādes kā reģistrēties/ pieteikties.  Lai uzzinātu vairāk par pieteikumiem īpašu imigrācijas statusu gadījumos, apmeklējiet UKCISA tīmekļvietni.

Finansiāls atbalsts

Ja Jums ir pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statuss, saskaņā ar uzturēšanās statusa shēmu, Jūs varat pretendēt uz studiju finansiālo atbalstu, kas sevī ietver mācību maksas (daļējā vai pilnā apmērā) un uzturēšanas izdevumu segšanu.

 • Ja Jums ir pastāvīgā iedzīvotāja statuss, tad statusa esamība jāpierāda un pirms studiju uzsākšanas jābūt AK (vai salās) nodzīvotiem vismaz 3 gadiem.
 • Ja Jums ir pagaidu iedzīvotāja statuss, tādā gadījumā jāpierāda statusa esamība un personība, kā arī jāpierāda, ka pirms studiju uzsākšanas nodzīvoti vismaz 3 gadi Apvienotajā Karalistē (vai Gibraltārā/ ES/ Islandē/ Lihtenšteinā/ Norvēģijā/ Šveicē).

Jūs varat pieteikties finansiālam atbalstam Skotijas Studentu piešķīrumu aģentūrā (Student Awards Agency Scotland/ SAAS). Reģistrēties Skotijas Studentu piešķīrumu aģentūrā varat šeit.

Vīzas

Studenta vīza – no 16 gadu vecuma Jūs varat pieteikties studenta vīzai, lai studētu Apvienotajā Karalistē (AK), ja licencēts studentu sponsors Jums piedāvājis vietu un ja Jums ir pietiekoši finansiālie līdzekļi uzturēt sevi, un maksāt par mācībām. Jums jārunā, jālasa, jāraksta un jāsaprot angliski, un Jums jābūt vecāku piekrišanai (ja Jums ir 16 vai 17 gadi).

Apmeklējiet šo saiti, lai uzzināt vairāk par AK vīzām un uzturēšanās statusa shēmu.

Patvēruma meklētāji

Cilvēkiem, kuri meklē patvērumu, nav juridisku ierobežojumu tālākizglītībai. Lai tiktu piešķirta studiju vieta, cilvēkiem jāatbilst akadēmiskām prasībām. Taču patvēruma meklētāju tālākizglītībai ir ierobežojumi, tādi kā bezmaksas mācības, braukšanas un studiju izdevumi.

Saņemt šo atbalstu var vienīgi:

 • Pilna vai nepilna laika angļu valodas kursam – English for Speakers of Other Languages (ESOL).
 • Nepilna laika kursiem (ja patvēruma meklētāji vēlas apmeklēt citus kurus, tiem būs jāmaksā pilna studiju maksa kā ārzemju studentiem). Apmeklējiet šo saiti, lai uzzinātu vairāk par kursiem, uz kuriem esat tiesīgs pieteikties.

Bēgļi/ Humānā aizsardzība/ Diskrecionāra uzturēšanās atļauja

Cilvēki, kuriem ir bēgļa statuss, humānā aizsardzība vai AK diskrecionāra uzturēšanās atļauja, ir tiesības uz izglītību tāpat kā Skotijas rezidentiem. Tiem ir tiesības uz iekšzemes mācību maksas statusu un Skotijas Studentu piešķīrumu aģentūras aizdevumiem un stipendijām. Tiem ir tādi paši noteikumi kā Skotijas rezidentiem, ar nosacījumu ja:

 • uzturējušies AK kopš statusa iegūšanas,
 • pastāvīgi dzīvo Skotijā. Izņēmums – bēgļiem, lai tie tiktu apsvērti kā “iekšzemes studenti”, nav jānodzīvo AK 3 gadi.

Papildus resursi

Skotijas bēgļu lietu padome (Scottish Refugee Council) – https://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/direct-support/

Studiju un augstskolu absolventu vīzas – https://www.scotland.org/study/how-to-apply/study-and-graduate-visas 

ANO Bērnu fonda AK pārskats par tiesībām uz izglītību – https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/UNICEF-UK-POLICY-POSITION-Scotland-1.pdf