Sprowadzanie rodziny do Wielkiej Brytanii w ramach Europejskiego Statusu Osiedleńczego

Sprowadzanie rodziny do Wielkiej Brytanii w ramach Europejskiego Statusu Osiedleńczego

1. Kto może sprowadzić członków rodziny do Wielkiej Brytanii?

a) Osoby posiadające status tymczasowy i status osoby osiedlonej

Osoby, którym przyznano status EUSS (zarówno status tymczasowy lub status osoby osiedlonej [ang. pre-settled lub settled status] na podstawie zamieszkania w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., mogą sprowadzić do Wielkiej Brytanii członków swojej najbliższej rodziny (o ile spełniają wszystkie wymogi imigracyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, [ang. Home Office]. Członkowie rodzin, będą mogli ubiegać się o status osiedleńca i będą mieli prawie takie same prawa jak osoby, które rozpoczęły życie w Wielkiej Brytanii przed 31.12.2020.

Oznacza to, że osoby, którym przyznano status dołączającego członka rodziny [ang. Joining Family Member – JFM), nie będą mogły w przyszłości sponsorować przyjazdu swoich rodzin w ramach JFM.

Na przykład, przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii jako JFM dorosłe dziecko, ani ono, ani sponsorujący je rodzic nie będą mogli sponsorować przyjazdu partnera tego, że dorosłego dziecka (bo nie jest to bliski członek rodziny rodzica).

b) Osoby z podwójnym obywatelstwem państwa Unii Europejskiej i Brytyjskim

Obywatele UE, którzy posiadają również obywatelstwo brytyjskie, mogą sponsorować członków swojej rodziny, jeśli zamieszkali w Wielkiej Brytanii jako obywatele UE, a następnie uzyskali obywatelstwo brytyjskie. Osoby te muszą nadal posiadać obywatelstwo UE po nabyciu obywatelstwa brytyjskiego.

Osoby posiadające podwójne obywatelstwo, które były najpierw obywatelami brytyjskimi, a następnie uzyskały obywatelstwo UE, nie są w ramach programu EUSS uprawnione do sponsorowania członków swojej najbliższej rodziny, aby dołączyli do nich w Wielkiej Brytanii.

c)Właściwa osoba z Irlandii Północnej

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zmieniono przepisy imigracyjne, aby umożliwić członkom rodzin „Właściwej osoby z Irlandii Północnej” [ang. relevant person] złożenie wniosku EUSS.

Właściwa osoba z Irlandii Północnej musi:

 • być obywatelem brytyjskim lub irlandzkim lub posiadać podwójne obywatelstwo brytyjskie i irlandzkie,
 • być urodzona w Irlandii Północnej,
 • mieć w chwili urodzenia przynajmniej jednego rodzica, który posiadał obywatelstwo brytyjskie, irlandzkie lub podwójne obywatelstwo brytyjskie i irlandzkie (lub nie mieli żadnych ograniczeń co do długości dozwolonego pobytu w Irlandii Północnej),
 • mieszkać w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r.
 • posiadać status osoby osiedlonej lub status tymczasowy – lub wykazać, że się do niego kwalifikuje, jeśli złoży wniosek (lub mógł złożyć wniosek) do dnia 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji w języku angielskim można znaleźć tutaj i tutaj.

2. Członkowie rodziny których można sprowadzić do Wielkiej Brytanii

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych akceptuje członków rodziny, którzy mogą dołączyć do swoich krewnych w Wielkiej Brytanii i definiuje ich jako:

– partnerzy (zamężni lub niezamężni)

– dziecko, wnuk lub prawnuk do 21 roku życia

– pozostające na utrzymaniu dziecko wnuk lub prawnuk, który ukończył 21 lat

– pozostający na utrzymaniu rodzic, dziadek lub pradziadek

Pozostali nie mieszczący się w tej kategorii krewni nie mogą dołączyć do członków swojej rodziny w Wielkiej Brytanii w ramach programu EUSS.

 

a) Partnerzy

Rozważając sprowadzenie do Wielkiej Brytanii partnera, należy pamiętać o wymogu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych że: „Relacja musiała rozpocząć się przed 31 grudnia 2020 r. i w momencie składania wniosku musi nadal trwać”. Oczywiście powyższe należy udowodnić.

Jeśli związek rozpoczął się po tej dacie, partner nie może ubiegać się o pre-settled status. Osoby będące w tej sytuacji muszą rozważyć możliwość złożenia wniosku w ramach innej procedury imigracyjnej (np wiza), co prawdopodobnie będzie trudniejsze, bardziej wymagające i znacznie droższe. Należy pamiętać, że zawarcie związku małżeńskiego po 31.12.2020 r. nie ma znaczenia dla celu złożenia wniosku EUSS opartego na małżeństwie, ponieważ następuje po dacie opuszczenia UE przez Wielką Brytanię.

Osoby, które zawarły związek małżeński po 31 grudnia 2020 r. mają nadal szanse na sprowadzenie swojego małżonka do Wielkiej Brytanii, jeżeli w dniu 31.12.2020 były ze sobą w trwałym związku [ang. durable relationship] i są to Ministerstwu Spraw Wewnętrznych wstanie udowodnić. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozumie przez to: parę, która żyła razem w związku na wzór małżeństwa lub związku partnerskiego przez co najmniej dwa lata (chyba że istnieją inne istotne dowody trwałego związku). Należy pamiętać, że chodzi tu o okres do dnia 31.12.2020 r., zatem aby udowodnić trwałość związku należy przedstawić dowody za dwa lata poprzedzające 31.12.2020 r. Osoby będące w podobnej sytuacji zachęcamy do zasięgnięcia dodatkowej porady imigracyjnej.

Wniosek jako małżonek lub partner cywilny obywatela Szwajcarii w Wielkiej Brytanii można złożyć do 31 grudnia 2025 r., jeśli spełnione są oba poniższe warunki:

 • Relacja rozpoczęła się po 31 grudnia 2020 r. i przed 31 grudnia 2025 r
 • W momencie składania wniosku związek trwa nadal.

b) Dzieci

W przypadku sprowadzenia do Wielkiej Brytanii dzieci poniżej 21 roku życia, jedynym wymogiem jest udowodnienie związku z rodzicem, do którego dołącza. Można to zrobić, przesyłając akt urodzenia dziecka, w którym wymienione jest imię i nazwisko rodzica. Home Office dysponuje wzorami aktów urodzenia wszystkich państw UE, co zwykle eliminuję potrzebę tłumaczenia. Z doświadczenia wiemy, że Home Office woli zdjęcia niż skany, dlatego zalecamy, aby przesłać im dobrej jakości zdjęcie oryginalnego dokumentu, aby uniknąć potencjalnych próśb o ich ponowne przesłanie.

Aby sprowadzić dzieci w wieku powyżej 21 lat, Home Office wymaga udowodnienia bycia zależnym od rodzica, do którego dziecko dołącza. Jest tak dlatego, że zdaniem Home Office dorosłe dzieci mogą założyć własne rodziny i tym samym przestać być zależne od rodziców. Może być to mylące dla niektórych osób pochodzących z kultur o odmiennych poglądach o życiu rodzinnym, ale w przypadku programu EUSS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych definiuje bliskich członków rodziny jako część tak zwanej „podstawowej komórki rodzinnej” (partnerzy, ich małoletnie dzieci oraz pozostające na utrzymaniu dorosłe dzieci lub pozostający na utrzymaniu rodzice).

c)Rodzice

Podobnie jak w przypadku dzieci powyżej 21. roku życia, sprowadzając do Wielkiej Brytanii rodziców należy udowodnić związek oraz w jaki sposób są oni zależni.

Wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych definiują „zależność” następująco:

 1. ze względu na swoją sytuację finansową, społeczną lub stan zdrowia, wnioskodawca nie może lub (w zależności od przypadku) przez odpowiedni okres nie mógł zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych (w całości lub częściowo) bez środków finansowych lub innego materialnego wsparcia właściwego obywatela EOG (lub, w zależności od przypadku, kwalifikującego się obywatela brytyjskiego lub odpowiedniego sponsora) lub przez jego współmałżonka lub partnera cywilnego; i
 2. takie wsparcie jest lub (w zależności od przypadku) było udzielane wnioskodawcy przez stosownego obywatela EOG (lub, w zależności od przypadku, przez kwalifikującego się obywatela Wielkiej Brytanii lub odpowiedniego sponsora) lub przez jego współmałżonka lub partnera cywilnego; i
 3. nie ma potrzeby ustalania przyczyn zależności lub korzystania z tego wsparcia

Mówiąc prościej, sponsor musi udowodnić Home Office, że rodzic (lub dziecko powyżej 21 roku życia) nie jest w stanie utrzymać się finansowo w swoim kraju, bez jego pomocy. Należy to udowodnić poprzez dowody przelewów bankowych lub płatności dokonywanych przez sponsora przez dłuższy okres czasu oraz dokumentami wykazującymi, że rodzic nie ma środków na swoje utrzymanie. Zależność może wynikać również ze złego stanu zdrowia. Możliwe jest wykazanie, że ze względu na stan zdrowia rodzica (lub dziecka powyżej 21. roku życia) (tj. z powodu choroby lub niepełnosprawności) ważne jest, aby otrzymał on niezbędną opiekę od członka rodziny mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Udowodniamy to, przedstawiając możliwie jak najwięcej dowodów na temat stanu zdrowia rodzica (lub dziecka w wieku powyżej 21 lat), a także tego, na ile jest on zależny. Do wniosku można dołączyć list, w którym wyjaśniamy sytuacje, przedstawiając argumenty konieczności sprowadzenie rodzica do Wielkiej Brytanii.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych akceptuje wnioski EUSS wyłącznie w sytuacji, w której osoba dołączająca jest na utrzymaniu członka rodziny, który mieszka już w Wielkiej Brytanii. Przypadki osób, które mieszkają w Wielkiej Brytanii i które zależne są od dołączającego z zagranicy na przykład w celu opieki z powodu choroby lub opieki nad dziećmi członka rodziny, nie są przez Home Office uwzględnianie.

3. Zachowane prawo do pobytu.

 

W niektórych przypadkach osoby, które przed 31 grudnia 2020 r. były członkiem rodziny kwalifikujących się obywateli EOG. (a obecnie już nimi nie są), mogą kwalifikować się do otrzymania statusu, jeśli spełniają kryteria określone na stronie internetowej rządu Wielkiej Brytanii:

 

a)Osoby studiujące w Wielkiej Brytanii

Wniosek o status można złożyć, jeżeli jest się w Wielkiej Brytanii studentem i spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • jest się dzieckiem osoby z UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, która mieszkała w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r. i która opuściła Wielką Brytanię lub zmarła
 • jeden z rodziców wnioskodawcy jest współmałżonkiem lub partnerem cywilnym osoby z UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, która mieszkała w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r. i która opuściła Wielką Brytanię lub zmarła

Jeżeli osoba kwalifikuje się do złożenia wniosku w związku z którymkolwiek z powyższych przypadków, oznacza to, że rodzic jest również uprawniony, pod warunkiem, że sprawuje nad tą osobą opiekę.

 

b) Śmierć członka rodziny

Wniosek można złożyć, jeśli członek rodziny, który mieszkał w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r., zmarł, a wnioskodawca mieszkał nieprzerwanie w Wielkiej Brytanii jako członek rodziny zmarłego, przez co najmniej rok bezpośrednio przed jego śmiercią.

 

c) Jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny, był wcześniej w związku małżeńskim lub partnerstwie cywilnym

Jeżeli małżeństwo lub partnerstwo cywilne z osobą z UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, która mieszkała w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r., zakończyło się rozwodem, unieważnieniem lub rozwiązaniem, a w momencie jego zakończenia wnioskodawca mieszkał w Wielkiej Brytanii, możliwe jest złożenie wniosku do EUSS

Spełniony musi być również jeden z poniższych warunków:

 

 • związek małżeński lub partnerstwo cywilne trwało co najmniej 3 lata i w tym czasie oboje małżonków mieszkało w Wielkiej Brytanii przez co najmniej rok
 • wnioskodawca sprawuje opiekę nad jego/jej dzieckiem
 • wnioskodawca otrzymał prawo do kontaktów z dzieckiem w Wielkiej Brytanii – dziecko musi być poniżej 18 roku życia
 • miały miejsce szczególnie trudne okoliczności – np. wnioskodawca lub inny członek rodziny był ofiarą przemocy domowej lub nękania w małżeństwie lub partnerstwie cywilnym

 

Złożenie wniosku możliwe jest również, jeśli członek rodziny zawarł kwalifikujący się związek małżeńskim lub partnerstwo cywilne i  w chwili jego wygaśnięcia wnioskodawca mieszkał w Wielkiej Brytanii.

Aplikować mogą osoby, jeśli są lub były ich:

 • dzieckiem, wnukiem lub prawnukiem w wieku poniżej 21 lat
 • pozostającym na utrzymaniu dzieckiem, wnukiem lub prawnukiem w wieku powyżej 21 lat
 • pozostającym na utrzymaniu rodzicem, dziadkiem lub pradziadkiem
 • pozostający na utrzymaniu inny krewny

 

d)Ofiary przemocy domowej lub nękania

Osoby, których powiązania rodzinne z osobą z UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, która mieszkała w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r., zostały trwale zerwane z powodu przemocy domowej lub nękania mogą złożyć wniosek do EUSS

 

Aplikować mogą osoby, jeśli są lub były ich:

 • małżonkiem lub partnerem cywilny
 • niezamężnym partnerem
 • dzieckiem, wnukiem lub prawnukiem w wieku poniżej 21 lat
 • pozostającym na utrzymaniu dzieckiem, wnukiem lub prawnukiem w wieku powyżej 21 lat
 • pozostającym na utrzymaniu rodzicem, dziadkiem lub pradziadkiem

 

Mających już status obywateli UE lub osoby spoza UE pozostające w związkach, w których doszło do przemocy lub nękania, a których status imigracyjny zależy od partnera z UE/EOG/Szwajcarii posiadającego EUSS, zachęcamy do sprawdzenia tego postu na blogu.

4. Jak aplikować?

Dołączający członkowie rodziny muszą złożyć taki sam wniosek, jak osoby, które mieszkały w Wielkiej Brytanii przed 31.12.2020. Nie ma dla nich osobnego wniosku.

Członkowie rodzin będący obywatelami UE mogą ubiegać się o pre-settled status bezpośrednio ze swoich krajów ojczystych korzystając z aplikacji „EU Exit: ID Document Check” na swoich telefonach komórkowych, jeśli posiadają paszporty biometryczne. Osoby, które przyjechały do Wielkiej Brytanii jako odwiedzający, zdecydowały się pozostać w Wielkiej Brytanii i dołączyć do członków swoich rodzin, mogą ubiegać się o pre-settled status również na terenie Wielkiej Brytanii.

Osoby nieposiadające paszportu biometrycznego, muszą w pierwszej kolejności wystąpić o pozwolenie na wjazd członka rodziny do Wielkiej Brytanii [ang. EUSS Family Permit] i po przyjeździe wypełnić wniosek o pre-settled status. Osoby będące już w Wielkiej Brytanii, które przyjechały do kraju jako odwiedzający, muszą złożyć wniosek przez Internet i wysłać swój paszport do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Zalecamy, aby wnioski do EUSS składać z zagranicy i przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii dopiero po uzyskaniu wizy zezwalającej na wjazd członka rodziny [ang. EUSS Family Permit entry clearance visa]

W przypadku członków rodziny spoza UE, mogą ubiegać się oni o pre-settled status bezpośrednio z zagranicy, jeśli posiadają ważną Biometryczną Kartę Pobytową [ang. Biometric Residence Card], w przeciwnym razie muszą ubiegać się o EUSS Family Permit z kraju z którego pochodzą i uzyskać pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii. Po przyjeździe, w ciągu trzech miesięcy muszą złożyć wniosek o pre-settled status. Potwierdzenie tożsamości za pomocą aplikacji „EU Exit: ID Document Check” nie jest w tym przypadku możliwe i koniecznie będzie zarezerwowanie wizyty w najbliższym brytyjskim biurze ds. składania wniosków wizowych i obywatelskich [ang. UK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS) bureau], w którym wszystkie dokumenty zostaną zeskanowane.

W składanym wniosku EUSS, dołączający członkowie rodziny będą musieli odpowiedzieć „nie” na pytanie „Czy mieszkałeś w Wielkiej Brytanii przed 31.12.2020 r?” (krótkie wizyty przed tą datą nie liczą się, pytanie jest o pobyt stały do dnia 31.12.2020 r.) i wybrać opcję złożenia wniosku jako członek rodziny obywatela UE/EOG. Kolejnym krokiem jest podanie pełnego imienia i nazwisko osoby, do której wniosek jest dołączany, oraz unikalny numer wniosku (UAN) odpowiadający ich statusowi, (jeśli sponsor posiada podwójne obywatelstwo, należy przedstawić dowód, że sponsor przyjechał do Wielkiej Brytanii jako obywatel UE, a następnie uzyskał obywatelstwo brytyjskie). Pozostała cześć wniosku jest zbliżona do tej złożonej przez sponsora, z wyjątkiem dokumentów, które należy przesłać i które stanowią dowód pokrewieństwa i (i w stosownych przypadkach) dowodów zależności.

Po zaakceptowaniu wniosku przez Home Office, dołączający członek rodziny otrzyma pre-settled status. Ważne jest, aby osoba ta zarejestrowała się, np. w przychodni lekarskiej jako odprowadzająca podatek lokalny [ang. council tax] otwarła (i regularnie używała) konto w banku, aby móc stworzyć dokumentację zawierającą jego/jej imię i nazwisko z adresem w Wielkiej Brytanii.

Wynika to z faktu, że w przyszłości osoby te będą musiały ponownie złożyć wniosek o zmianę statusu z pre-settled na settled i udowodnić, że mieszkały w Wielkiej Brytanii przez 5 nieprzerwanych lat. Więcej informacji na temat zmiany statusu na status osoby osiedlonej można znaleźć tutaj.

Osoby mające jakiekolwiek pytania dotyczące sprowadzenia członków rodziny do Wielkiej Brytanii lub potrzebujących pomocy w złożeniu wniosku, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@citizensrightsproject.org.